اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» چالش های ناشی از وسعت محدوده های مناطق آزاد و بررسی اجمالی نقشه های پیوست لایحه

توضیحات
فایل : 14934-2.pdf 14934-2.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان پناهی /
ناظر علمی : آقای سعید غلامی باغی /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /
همکاران : آقای مرتضی احمدی / آقای حسام محمدی فرد /