اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی»

توضیحات
فایل : 14934-1.pdf 14934-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان پناهی /
همکاران : آقای میثم پیله فروش /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای عباس معمارنژاد /
ناظر علمی : آقای سعید غلامی باغی / آقای محمد قاسمی /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /