معضل هزینه ها در مراقبت های سلامت

توضیحات
فایل : 15559.pdf 15559.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایروان مسعودی اصل / آقای محمد بختیاری /
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /