بخش حمل ونقل و تولید ملی پیوندهای پسین و پیشین، تعامل با سایر فعالیت ها با استفاده از رویکرد تعادل عمومی

توضیحات
فایل : 15502.pdf 15502.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : تعادل عمومی، حمل ونقل، داده ـ ستانده، تولید ملی، سرمایه گذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای افشین حیدرپور / آقای مجتبی اسفندیاری / خانم زهرا ذاکری /
مدیر مطالعه : آقای افشین حیدرپور /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
همکاران : آقای حسین علی اصغرپور /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /