الگوی راهبردی حمایت از تولید 4. تجربه دولت چین (با رویکرد تأمین مالی، سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های بزرگ)

توضیحات
فایل : 15541.pdf 15541.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : چین، تامین مالی، سرمایه گذاری، بنگاه های بزرگ، حمایت از تولید، محیط کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن مقیسه /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای توحید آتشبار /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
اظهارنظر کننده : آقای جعفر خیرخواهان / آقای علی سرزعیم /