اظهارنظر کارشناسی درخصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی

توضیحات
فایل : 15549.pdf 15549.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : سازمان مرکزی تعاون روستایی، واگذاری به بخش خصوصی، کارکرد حاکمیتی، اصل چهل وچهارم قانون اساسی، برنامه ششم توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حجت ورمزیاری / آقای مهران برادران نصیری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /