نگاهی به صنعت کاتالیست و بررسی مهمترین موانع توسعه آن در کشور با هدف حمایت از ساخت داخل

توضیحات
فایل : 15551.pdf 15551.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : کاتالیست، پتروشیمی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا رضا مهدوی پور / خانم فاطمه میرجلیلی /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
همکاران : خانم پریسا علیزاده / آقای سعید شجاعی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن /