خلاصه استراتژی حمل و نقل آمریکا (2014-2018) الف) راهبردها و چالش ها

توضیحات
فایل : 15550.pdf 15550.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : استراتژی، راهبرد حمل ونقل، چالش ها، سیاستگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای افشین حیدرپور / آقای سیدمصطفی کاشفی /
مدیر مطالعه : آقای افشین حیدرپور /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
همکاران : خانم فرزانه رستمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /