چالش ها و موانع توسعه لجستیک در بخش حمل ونقل ایران

توضیحات
فایل : 15548.pdf 15548.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : لجستیک، حمل ونقل کانتینری و چندوجهی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای افشین حیدرپور / آقای رضا علیزاده قره باغ /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /