بررسی جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) و مقایسه با برخی کشورهای دارای رتبه برتر

توضیحات
فایل : 15555.pdf 15555.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : عملکرد، شاخص، محیط زیست

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / خانم میترا چراغی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی / آقای جمال محمدولی سامانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /