مروری بر مهمترین روش های تأمین مالی طرح های حمل ونقل با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی

توضیحات
فایل : 15558.pdf 15558.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : حمل ونقل، تأمین مالی، سرمایه گذاری، بخش خصوصی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای افشین حیدرپور / خانم نرگس حیدری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /