محاسبه توان اشتغال زایی زیربخش های حمل ونقل با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده

توضیحات
فایل : 15557.pdf 15557.pdf

برچسب ها

فارسی : حمل ونقل، داده ـ ستانده، اشتغال زایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای افشین حیدرپور / آقای مجتبی اسفندیاری /
مدیر مطالعه : آقای افشین حیدرپور /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
همکاران : خانم زهرا ذاکری / آقای خسرو خسروی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /