مطالعه تطبیقی ساختارهای حاکمیتی کشورها در کاهش و کنترل آلودگی هوا و ارائه راهکار برای ایران

توضیحات
فایل : 15556.pdf 15556.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : محیط زیست، هوا، ساختار

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / خانم میترا چراغی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : خانم شیوا اسکندری /