بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز)

توضیحات
فایل : 15569.pdf 15569.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اخوان بهبهانی /
همکاران : آقای سیدمحمد موسوی خطاط / آقای منوچهر نامغ / خانم معصومه رحیمی / آقای محمدرضا مالکی /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /
متقاضی : ریاست محترم مجلس شورای اسلامی /