اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تغییر عنوان «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» به کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها»

توضیحات
فایل : 15576.pdf 15576.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی