اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15449-1.pdf 15449-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین