آینده پژوهی هند

توضیحات
فایل : 15562.pdf 15562.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : آینده، آینده پژوهی، آینده هند، آینده نگری، طالع بینی، پیشگویی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نیره ابیات /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /