هوش مصنوعی و قانونگذاری (تأسیس کمیته هوش مصنوعی در مجلس اعیان بریتانیا) (1)

توضیحات
فایل : 15544.pdf 15544.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : هوش، هوش مصنوعی، هوش طبیعی، آینده قانون، قانونگذار آینده، مجلس آینده، آینده مجلس، قانون آینده، تأثیر فناوری بر جامعه، آینده هوش مصنوعی، سیاستگذاری، فناوری آینده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمد خوئی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /