وضعیت حمل ونقل عمومی بار در جاده های کشور در سال های 1393-1394

توضیحات
فایل : 15571.pdf 15571.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : حمل ونقل جاده ای

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ذبیح اله طلوعی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /