اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» (اعاده شده از شورای نگهبان, مرحله دوم)

توضیحات
فایل : 15336-2.pdf 15336-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی