ماهنامه تحلیلی انرژی (۱۱) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15566.pdf 15566.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : کارآیی و رقابت، روسیه، چین، عربستان، فرآورده های نفتی، عرضه و تقاضای نفت خام

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : آقای وحید محمدی / گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /