فن حکمرانی (فن توسعه انسانی)

توضیحات
فایل : 15653.pdf 15653.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : سیاستمدار، داوری، دولت عقل، حکومت، حکمرانی، حاکمیت، قانونگذاری، قانون، تخصصی، تکنیک، فن، سیاستگذار، سیاست، تنظیم گری، راهبردی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /