بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 55. تعرفه های خدمات قضائی (تعیین میزان جزای نقدی) موضوع جدول شماره (16) ردیف (30)

توضیحات
فایل : 15686.pdf 15686.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی