بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 54. جزء (2) بند (الف) تبصره (11): «معافیت دولت از هزینه دادرسی»

توضیحات
فایل : 15685.pdf 15685.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی