3. چرا نمی‏ توان مدیریت عمران و توسعه روستایی و عشایری کشور را از طریق تشکیل شورای عالی محقق نمود؟ (گزارش موردی درخصوص طرح جامع عمران و توسعه روستایی)

توضیحات
فایل : 15678.pdf 15678.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی