بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 56. درآمدهای مالیاتی (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 15692.pdf 15692.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی مروی / آقای هادی ترابی فر / آقای عبدالرضا ارسطو /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
اظهارنظر کننده : آقای احمد غفارزاده /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /