بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 44. بخش صنعت، معدن و پتروشیمی

توضیحات
فایل : 15676.pdf 15676.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه سال1397، بخش صنعت، معدن و پتروشیمی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اصغر اژدری / آقای فرید دهقانی / خانم فاطمه میرجلیلی /
همکاران : آقای ابراهیم مقصودی / آقای سعید شجاعی / آقای محمدتقی فیاضی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /