بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 60. پیشنهاد تکمیل بند «و» تبصره «5» تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی

توضیحات
فایل : 15698 (3).pdf 15698 (3).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : نظام بانکی، لایحه بودجه سال 1397، تسویه زنجیره ای بدهی، بدهی دولت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا /
اظهارنظر کننده : آقای علی نصیری اقدم / آقای سیدعلی مدنی زاده / آقای مجید شاکری /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای سیدعلی روحانی / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /