بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 50. بخش حمل ونقل

توضیحات
فایل : 15690.pdf 15690.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بودجه، اسناد بالادستی، بخش حمل و نقل

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای افشین حیدرپور /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محسن صمدی /
همکاران : آقای خسرو خسروی /
متقاضی : کمیسیون عمران /