بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 58. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

توضیحات
فایل : 15694.pdf 15694.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه بودجه 1397

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
همکاران : آقای محمدامین فصیحی /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی / آقای حسین افشین /
اظهارنظر کننده : آقای محمدتقی فیاضی /
متقاضی : کمیسیون صنایع و معادن /