بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 62. بررسی تبصره «11» بند «الف-1»ـــــــ درباره صندوق تأمین خسارت های بدنی

توضیحات
فایل : 15700.pdf 15700.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی