بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 64. ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397

توضیحات
فایل : 15703.pdf 15703.pdf

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سیدهادی موسوی نیک /
تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی / خانم نرگس صادقی / خانم فاطمه عزیزخانی / آقای شاهین جوادی / خانم زهرا کاویانی / خانم شعله باقری پرمهر /
همکاران : آقای سعید غلامی باغی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /