بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 65. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی

توضیحات
فایل : 15704.pdf 15704.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدحسین معماریان / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای سیدمهدی بنی طبا /
همکاران : آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای سیدسجاد پادام /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /