خبرنامه تحولات انرژی (12) دوره دهم

توضیحات
فایل : 15706.pdf 15706.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : مصر، ایتالیا، عربستان، نفت شیل، سی. ان. جی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /