ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل و نقل (سیاست های ایران و کشورهای دیگر)

توضیحات
فایل : 15662.pdf 15662.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : تاکسی تلفنی، شرکت های تجمیع کننده تقاضای ترابری، حمل ونقل، محیط زیست، اشتراک مسیر، هم مسیری، خودروهای تک سرنشین، اقتصاد دسترسی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد شراکتی، اقتصاد مشارکتی، تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
اظهارنظر کننده : آقای رضا نیازی / آقای مهدی عبدالملکی /