بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 59. اظهارنظر درباره تبصره های لایحه (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 15693.pdf 15693.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه سال1397، قانون بودجه سال 1396، 2- ماده واحده، تبصره های ماده واحده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمدرضا حسینی /
همکاران : آقای سعید حاتمی زاده /
اظهارنظر کننده : خانم ناهید حکیم شوشتری / آقای عباس محسنی / دفاتر تخصصی زیربنایی، اقتصادی و سیاسی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /