بررسی وضعیت صنعت بازی های رایانه ای در ایران و چالش های آن

توضیحات
فایل : 15695.pdf 15695.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : بازی های رایانه ای

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدامین فصیحی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /