اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی»

توضیحات
فایل : 15709.pdf 15709.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی