اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور»

توضیحات
فایل : 15714.pdf 15714.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی