آینده پژوهی فنلاند

توضیحات
فایل : 15759.pdf 15759.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : آینده پژوهی، آینده نگاری، کمیسیون برای آینده، شبکه سازی، تصمیم سازی، برنامه ریزی، خط مشی گذاری، فنلاند

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد حسن معادی رودسری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /