سانحه نفتکش سانچی و بررسی جنبه های فنی و مالی سانحه

توضیحات
فایل : 15772.pdf 15772.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای روح اله مهدوی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : محمدرضا رضایی کوچی دهم، فارس (جهرم)