آسیب شناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران؛ با بهره گیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان

توضیحات
فایل : 15756.pdf 15756.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : تمرکزگرایی، شهردار، شوراهای اسلامی شهر، عدم تمرکز، نظارت، پاسخگویی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن کریمی فرد / آقای مهدی نژادخلیلی /
همکاران : آقای مهدی پورعزیزی / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / آقای بهادر غلامی / آقای ناصر یارمحمدیان / آقای خیراله خیری اصل /
ناظر علمی : آقای محمدرضا شمسا /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /