بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «12»، بند «الف» جزء الحاقی 1 و 2) (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 15750.pdf 15750.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی