بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (بند «الف»، تبصره «4» ماده واحده) ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه

توضیحات
فایل : 15766.pdf 15766.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین