گزارش بررسی چارچوب صلاحیت حرفه ای ده کشور منتخب و مقایسه آن با ایران

توضیحات
فایل : 15758.pdf 15758.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : صلاحیت حرفه ای، آموزش فنی و حرفه ای، نظام جامع آموزش، تربیت فنی وحرفه ای

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم محبوبه محمدعلی / آقای ابراهیم آزاد /
مترجم : آقای محمد مشاهری فرد /
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی / آقای محمدرضا مالکی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /