بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «6»، بند الحاقی 1) ـ توزیع عوارض ارزش افزوده

توضیحات
فایل : 15764.pdf 15764.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی