تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، 8. عملکرد رشد اقتصادی 6 ماهه اول و پیش بینی سال 1396

توضیحات
فایل : 15775.pdf 15775.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بخش حقیقی، رشد اقتصادی، کشاورزی، صنعت، خدمات، نفت، ساختمان، اقتصاد ایران

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی / آقای سیدهادی موسوی نیک /
اشخاص حقوقی : آقای حمید باقریان /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /