بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «14»- هدفمند کردن یارانه ها) (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 15754.pdf 15754.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن