اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حذف ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی»

توضیحات
فایل : 15776.pdf 15776.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه، ماده(11 )قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی خلیلی / خانم سمیه صدیقی / آقای منوچهر نامغ / آقای حسین عبداللهی /
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی / آقای محمدرضا مالکی /
متقاضی : کمیسیون اجتماعی /