نظارت بر عملکرد و مصوبات شوراهای شهر؛ با تأکید بر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (در شش ماه دوم سال 1391)

توضیحات
فایل : 15762.pdf 15762.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آرای دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای شهر، نظارت بر شوراهای اسلامی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای آرین پتفت /
ناظر علمی : آقای محمدرضا شمسا / آقای ابوالفضل درویشوند /
اظهارنظر کننده : آقای حسن کریمی فرد / آقای حسن امجدیان /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /