اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351» 1. کلیات

توضیحات
فایل : 15781.pdf 15781.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، بانکداری، بانک مرکزی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدمصطفی کاشفی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای کامران ندری /
اظهارنظر کننده : محمود رضایی / آقای حسن پوراسماعیل /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /